Abortloven er kriminell

|

Abort-motstanderne mener provosert abort er mord, og i strid med Guds vilje. I norske medier har Abort-motstanderne fått mye oppmerksomhet på grunn av kontroversielle virkemidler som blodige dukker, og symbolske begravelser av fostre. Det er derimot sjelden vi får høre abortmotstanderne begrunne sitt syn. Den muligheten får de her på Religioner.no.

Ivar Kristianslund er daglig leder i Abort-motstanderne

Av Ivar Kristianslund

Abort er fosterdrap. Å drepe et foster er å drepe et ungt menneske som ikke har gjort noe galt. Dette burde aldri forekomme. Så enkelt er det!

VÅRT LIVSSYN FORMER VÅRT SYN PÅ ABORT
Ethvert menneske har et livssyn, bevisst eller ubevisst, klart eller uklart formulert. Det finnes bare ett riktig livssyn, nemlig Bibelens livssyn. Beviset for dette, i kortversjon, er følgende. (1) Det er et historisk faktum at Jesus Kristus sto opp fra de døde, etter at han var blitt korsfestet. (2) Jesus har med dette bevist at han er Guds veldige Sønn. (3) Jesus har gitt klar beskjed om at hele Bibelen er Guds ufeilbarlige Ord. (4) Alle som vil kan få bekreftet riktigheten av punkt 1-3 ved å utføre et personlig eksperiment som går ut på å ta hele Bibelen på alvor.

Abort og kristendom er like uforenlig som ild og vann

HVA ER BIBELENS LÆRE OM FOSTER OG ABORT?
Bibelen lærer at et foster er et menneske. Salme 139,16: “Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt da ikke én av dem var kommet.” Et foster kan bli fylt av Den Hellige Ånd (Lukas, 1,15). Og det kan bli helliget og innvidd til profet (Jeremia 1,5).  Eller utvalgt og kalt til apostel (Galaterne 1,15). Et foster kan fryde seg (Lukas 1,41-44). Bibelen bruker betegnelsen «barn» for et foster (Job 3, 16, Jes 13, 18). Konklusjonen blir at et foster er et fullverdig menneske. Bibelen forbyr drap på uskyldige mennesker.2 Mos 20,13: “Du skal ikke slå i hjel.” Gud tillater ikke at et foster drepes! Jesus har selv vært et foster. Det var på denne måten han som var Gud ble et menneske. Dersom jomfru Maria hadde tatt abort, ville hun ikke ha blitt mor til vår Frelser. Abort og kristendom er like uforenlig som ild og vann!

DE GRUNNLEGGENDE LØGNENE OM ABORT
Loven om fri abort ble vedtatt på et fullstendig løgnaktig grunnlag. Man sa at et foster bare er en celleklump, en del av morens kropp. Alle visste at det ikke er sant. Men det var nødvendig å lyve for å få realisert Djevelens prosjekt. Videre sa man at det var nødvendig å drepe fostre for å løse problemer. Det var heller ikke sant. Alle forstår at det er helt vilkårlig å si at et foster blir et menneske for eksempel når det er 12 uker gammelt. Et foster er et menneske fra det øyeblikket når det er unnfanget. Å påstå noe annet er nonsens.

UHOLDBARE ARGUMENTER FOR ABORT
Er det ikke bedre med en trygg abort på et sykehus enn med amatørmessig bruk av strikkepinner? Mitt svar er: Er det ikke bedre at politiet avliver personer som står i veien for meg, enn at jeg avliver dem på en pinefull og uprofesjonell måte? Svaret gir seg selv.

En kvinne som frivillig ligger med en mann, noe hun ikke skal gjøre hvis hun ikke er gift med ham, må, sammen med mannen, ta ansvar for det barnet som kan bli resultatet. Samfunnet stiller detaljerte krav til oss på mange områder. Et krav som burde stilles er at man tar vare på sitt avkom, hvis man er i stand til det. I motsatt fall er adopsjon en løsning.

Hvis noen skal dø ved en voldtekt, må det være voldtektsforbryteren!

Problemet blir mye større hvis en kvinne blir voldtatt og gravid. I debatter er det uten sammenlikning denne utfordringen abortmotstanderne oftest møter. Skal ikke kvinnen få ta abort? Jeg vil svare: Hvis noen skal dø ved en voldtekt, må det være voldtektsforbryteren! Godtar vi ikke dødsstraff for voldtektsforbrytere, følger det av enkel logikk og rettferdighetstenkning at heller ikke barnet skal dø.“Foreldre skal ikke lide døden for sine barns skyld, og barn skal ikke lide døden for sine foreldres skyld. Enhver skal dø for sin egen synd” (5 Mos 24, 16).

I stedet for å drepe barnet, kan man adoptere det bort. Det er forferdelig tungt for en mor å bære fram et slikt barn. Det kan også være grovt krenkende for ektemann eller kjæreste, og andre.

(…) seksuallivet hører bare ekteskapet til

Spesielt krenkende og lidelsesfullt er det hvis også incest er involvert, og hvis kvinnen er nesten et barn. Mange uønskede svangerskap kunne ha vært unngått dersom kristne normer for menneskelig atferd hadde fått råde i større grad. De som ivrer mest for abort agiterer også ofte mest for et løssluppent seksualliv. Men seksuallivet hører bare ekteskapet til! Ei jente som er så moden at hun kan bli gravid, er vel også så utviklet at hun til nød kan bære fram barnet. Hun bør få all mulig støtte og kyndig medisinsk veiledning, og eventuelt føde barnet ved keisersnitt. Deretter kan det være aktuelt å adoptere barnet bort. Her i livet er det ofte slik at enkelte mennesker må lide mer enn andre. Vi kan ikke løse slike problemer ved å drepe noen!

(…) abort er aldri noen løsning på noe problem

For øvrig resulterer voldtekt meget sjelden i graviditet. Jeg har ingen offisiell statistikk, men viser til en artikkel i Idag.no den 05.09.2005, skrevet av Aud Kvalbein (Oslo KrF), med tittelen: “Abortsaken er smertefull – men KrF gir ikke opp”. Sitat:“Jeg har spurt kyndige mennesker hvor mange tilfeller i året vi kan ha her i Norge med graviditet etter voldtekt. Ingen vet sikkert, men man anslår under ti. Når abort-tilhengerne i hovedsak viser til en situasjon som gjelder ti mennesker når de skal søke å rettferdiggjøre drapet på femten tusen, bør alle forstå at de er på meget tynn is!

En annen ofte omtalt problemstilling går ut på at det kan være nødvendig å ta abort for å redde morens liv. Med våre dagers medisinske kunnskap og teknikk, er problemstillingen neppe særlig aktuell lenger.

Det sies ofte at kvinnene må få bestemme selv. Det er jo kvinnens kropp det gjelder. Men i en abort er flere mennesker involvert. Hovedpersonen er barnet selv, som er et selvstendig individ og slett ikke en del av morens kropp. Dessuten har barnet alltid en far. Gud vil at faren skal beskytte og ha omsorg for barnet. Resten av familien og samfunnet for øvrig blir også berørt. Ved en abort blir dessuten en eller flere personer mordere som gjør seg skyldige til evig fortapelse. En abort er altså ingen kvinnelig privatsak.

En annen påstand er at mange foreldre ikke er skikket til å få barn. Da er det bedre med abort. Men abort er aldri noen løsning på noe problem av den enkle grunn at Gud har sagt: Du skal ikke slå i hjel. Det er bedre at vi forsøker å hjelpe dem som har det vanskelig. Omgivelsenes vurdering av hvilke ektepar som er skikket til å få barn blir dessuten ofte gjort til skamme. Det finnes det mange eksempler på.

(…) barnefødsel er noe stort og viktig som gir grunn til å gi avkall på en del andre goder

Noen spør om det er riktig at kvinner skal få ødelagt helse, økonomi og karrieremuligheter på grunn av en graviditet. Men dette spørsmålet er preget av en moderne innstilling som ikke er fra Gud, og som derfor ikke er til velsignelse. De fleste kvinner har fått et kall fra Gud til å gifte seg og føde barn. Økonomi og karriere er det primært ektemannen som skal være opptatt av “…slik at de kan lære de unge kvinnene til å elske sine menn og sine barn, til å være sindige, rene, huslige, gode, lydige mot sine egne menn, for at Guds ord ikke skal bli spottet” (Titus 2, 4-5).

Graviditet er en stor påkjenning, og kan være en alvorlig utfordring for en kvinnes helse. Men det ligger også en stor velsignelse i dette: “Men hun skal bli frelst gjennom sin barnefødsel, så sant de holder ved i tro og kjærlighet og helliggjørelse, med sømmelighet” (1 Timoteus 2, 15). Det er vel ikke helt enkelt å forstå alt som ligger i sitatet, men ordet indikerer i hvert fall at barnefødsel er noe stort og viktig som gir grunn til å gi avkall på en del andre goder. En god ektemann hjelper sin kone i denne vanskelige perioden. Bønn er spesielt viktig i et vanskelig svangerskap: “Mine kjære! Dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, da har vi frimodighet for Gud, og hva vi enn ber om, det får vi av ham, fordi vi holder hans bud og gjør det som er til behag for ham” (1 Johannes 3, 21-22).

Det er Gud som gir livet. Han er også den eneste som har rett til å ta det

Hva med fostre som har alvorlige misdannelser. Er det ikke bedre at disse får slippe å bli født enn at de skal lide et helt liv? Nei, Gud har et langt videre perspektiv enn vi har. Vi er opptatt av tiden. Han regner også med evigheten i sine planer. Det som skjer her i tiden har betydning for menneskers evige frelse. Gud måler også menneskers verdi på en annen måte enn vi gjør. Vi måler etter prestasjoner og vellykkethet. Herren ser på hjertet. Et barn som er fullstendig mislykket i menneskers øyne, og som kan synes å være bare til belastning for seg selv og andre, kan inngå i Guds planer på en måte som vi ikke forstår. Det er Gud som gir livet. Han er også den eneste som har rett til å ta det.

Noen sier at hvis alle barn som er unnfanget hadde blitt født, ville det blitt trangt her i verden. De glemmer da at Gud sørger for alle som vender seg til ham og gjør hans vilje. Jesus har en plan for denne tidshusholdningen inntil han kommer tilbake.“Her er ikke forskjell på jøde og greker. Alle har de samme Herre, som er rik nok for alle som påkaller ham” (Rom 10, 12). Det er ikke vår oppgave å begrense folketallet ved å drepe noen.

Det er Djevelen selv som står bak Abortloven!

Abortmotstanderne blir ofte anklaget for å gjøre det vanskeligere for de ulykkelige kvinnene. Sannheten er den stikk motsatte. Noe av det aller verste man kan gjøre mot en kvinne er å forlede henne til å drepe sitt eget barn. De kriminelle politikerne som går inn for å likvidere uskyldige barn blir betraktet som ansvarlige. Vårt samfunn blir karakterisert som et velferdssamfunn. Morderne er en del av etablissementet. Det er Djevelen selv som står bak Abortloven. Han var en drapsmann fra begynnelsen og står ikke i sannheten. Sammen med det frafalne norske folk må politikerne nå bryte med ham og omvende seg for å få stanset barnedrapene. “Og når dere brer ut hendene, skjuler jeg mine øyne for dere. Hvor mye dere så ber, hører jeg ikke. Deres hender er fulle av blod” (Jesaia 1, 15).

DEN SOM MEDVIRKER TIL ABORT HAR GJORT SEG FORTJENT TIL Å DØ
Bibelen er veldig klar på dette: “Den som utøser menneskets blod, hans blod skal bli utøst av mennesker. For i Guds bilde skapte han mennesket” (1 Mosebok 9,6). “Den som slår en mann så han dør, skal visselig lide døden” (2 Mosebok 21, 12). “Men om noen med overlegg dreper sin neste med svik, da skal du ta ham, om det så er fra mitt alter: Han skal dø” (2 Mosebok 21, 14). “Da sa Jesus til ham: Stikk ditt sverd tilbake på plass. For alle som griper til sverd, skal falle for sverd” (Matteus 26, 52).

I egenskap av privatpersoner skal vi ikke ta liv!

Det er imidlertid meget viktig å være klar over at det bare er «Øvrigheten» som er gitt retten til å ta liv, både som straff for forbrytelser og i forbindelse med krig. I egenskap av privatpersoner skal vi ikke ta liv! Apostelen Paulus summerer opp dette: “For den [Øvrigheten] er Guds tjener, til gagn for deg. Men gjør du det som er ondt, da frykt! Den bærer jo ikke sverdet for ingenting. For den er Guds tjener, en hevner til straff over den som gjør det onde” (Romerne 13, 4).

Men, Gud være takket: Den samme Gud som fastsetter dødsstraff for fosterdrap er i Kristus Jesus nådig mot den botferdige synderen som bekjenner sin synd og tror på stedfortrederen Jesus: “Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull” (Jesaia 1,18).

HVEM HAR ANSVARET FOR DRAPENE?
Jeg skal ikke forsøke å fordele skyld, men la meg nevne fire grupper som bør spørre seg selv hva de er med på. (1) Som norske stemmeberettigede borgere har vi alle et medansvar, i og med at vi lar folkemordet gå sin gang, finansiert av våre skattepenger og utført på våre sykehus. (2) Men norske myndigheter har det overordnede ansvaret (Romerne 13,4). All demokratisk politisk virksomhet blir totalt meningsløs dersom man ikke respekterer uskyldige menneskers rett til liv. (3) Helsepersonellet opptrer som leiemordere. (4) Barnets foreldre og eventuelle andre som presser på for å få abort bestiller leiemord.

ABORTLOVEN ER KRIMINELL
Den representerer både kollektiv folkekriminalitet, politisk kriminalitet, sykehuskriminalitet og familiekriminalitet, Abortloven er ingen lov. Den er en kriminell praksis, innført av stortinget i strid med Grunnloven, menneskerettighetene og all anstendig etikk og moral. I ettertid har stortingspartiene i fellesskap forandret Grunnloven i strid med § 112. Dermed har de «legalisert» kriminaliteten. Men dette gjør ikke saken bedre. Sosialistene sørger for at 1/5 av velgerne drepes før de blir født. Omtrent ½ million barn er blitt likvidert på norske sykehus! Er det dette sosialistene kaller solidaritet?

Fremskrittspartiet skal være mot kriminalitet, men aksepterer både politisk kriminalitet og sykehuskriminalitet. De øvrige partiene med KrF i spissen har frivillig påtatt seg ansvaret for og administrasjonen av barnedrapene mens de har vært i regjering. Selv om KrF har hatt både statsministeren og helseministeren på samme tid, har drapene på ufødte barn gått sin gang. Å påstå at partiet ikke har medansvar for drapene er tøv.

Norske menn er i sannhet «tøffelhelter»

Grunnloven slår fast i § 6 om arvefølgen til Kronen at: ”Blandt Arveberettigede regnes ogsaa den Ufødte, der strax indtager sit tilbørlige Sted i Arvelinjen, naar han fødes til Verden.” Helt uavhengig av religion og kirke slår altså Grunnloven fast at den ufødte er et menneske med menneskerettigheter og har krav på rettsbeskyttelse. Dette er selvsagt ingen overraskelse for den som har litt innsikt i biologi. Abortloven er en blodtørstig gjøkunge i det norske lovverket og strider mot all sunn fornuft!

Når et ektepar venter barn, kan hustruen drepe barnet uten at mannen har noe å si. Han behøver ikke en gang å bli informert. Dette kalles likestilling, for et hykleri! Norske menn er i sannhet «tøffelhelter». Mens en norsk soldat gjør tjeneste for å forsvare landet mot ytre fiender, kan han risikere at norske myndigheter sørger for å få drept soldatens eget barn, som han hadde gledet seg til å få.

VI GÅR MOT EN KATASTROFE?
Herren Israels Gud kommer til å hevne barnedrapene hvis vi ikke omvender oss og tror på Jesus Kristus som har betalt for våre synder med sitt blod. “Forbannet være den som tar imot bestikkelse for å slå noen i hjel og utøser uskyldig blod,” sier han i 5 Mos 27, 25. De politiske partiene får bestikkelse i form av fordeler som partiene mener å ha ved å akseptere abortloven. Helsepersonell får bestikkelse i form av lønn.

Vent med seksuallivet til du har giftet deg!

Abortloven i Norge og tilsvarende lover i andre land truer nå faktisk hele den vestlige sivilisasjonen. Den etiske siden av saken er selvsagt katastrofal, både fordi mennesker blir dyriske, og fordi Gud kommer til å straffe barnedrapene før eller siden, hvis vi ikke omvender oss. Men den befolkningsmessige virkningen er også meget alvorlig, med en eldrebølge som undergraver landenes økonomi, forsvarsevne, pensjonsordninger og kultur. Mest iøynefallende er at de barn som drepes må erstattes ved innvandring, uten at vi dermed har sagt noe negativt om innvandrere.

RÅD TIL KVINNENE
Abort-motstanderne blir ofte beskyldt for å legge stein til byrden for ulykkelige kvinner. Dette er helt feilaktig. Det vi vil, er å hjelpe kvinnene. Kort fortalt gir vi følgende råd: Hvis du allerede har tatt abort, er det umulig å gjøre dette ugjort. Men det er mulig for deg å få tilgivelse for den synden du har begått, og å legge av deg den byrden av skyld som du har pådratt deg. Jesus Kristus er din stedfortreder. Han døde på korset i stedet for deg for å sone den straffen som du fortjener. “Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet” (1 Johannes 1,9). Du behøver heller ikke å bære på noen byrde av skyld. “Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset” (Kolosserne 2,14). La Jesus frigjøre deg, ved at du tror på ham og kommer til ham. “Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri” (Johannes 8,36).

Det er forferdelig at kvinner blir narret til å tukle med sine kroppsfunksjoner

Hvis du ikke er gift, har vi et klart bibelsk råd til deg: Vent med seksuallivet til du har giftet deg. Hvis du er såkalt uønsket gravid er vårt første, og absolutte råd dette: Hva du enn gjør, så ta ikke abort! Abort er drap, uansett hva forståsegpåere hevder. La barnet bli født, og be Herren om å vise deg løsningen. Hør hva Paulus skriver: “Derfor bøyer jeg da mine knær for Faderen, han som er den rette far for alt som kalles barn i himmelen og på jorden” (Efeserne 3,14-15). Om barnet skulle mangle en far her på jorden, så har det en Far i himmelen som sørger for sine. Om du ikke skulle finne noen annen løsning, så står det folk i kø i Norge for å adoptere barn.

Til slutt sier vi til alle kvinner: Hold dere unna angrepiller som er drapsvåpen og billetter til Helvete for dem som bruker dem. P-piller kan ha samme virkning, og kan derfor komme i samme kategori. Det er forferdelig at kvinner blir narret til å tukle med sine kroppsfunksjoner på denne måten!

Abortloven må oppheves umiddelbart. Ekteskapet må styrkes som den eneste forsvarlige ramme for seksuallivet. Barn og ungdommer må få lære at ekteskapet er det eneste fornuftige og tillatelige. Alle som setter i gang graviditeter må bli lovpålagt å ta seg skikkelig av barna sine eller å adoptere dem bort.

Religioner.no lenker:

Lenker:

0 0 votes
Artikkelvurdering
abortAbort-motstanderneBibelenIvar Kristianslundkristendom
Abonner
Send e-postmelding når
3 Kommentarer
Best likt
Nyeste Eldste
Inline Feedbacks
View all comments
Stian

Er enig med at abort er mord, men denne artikkelen blir veldig usæriøs og usakelig!

trackback

[…] hos oss fikk de likevel slippe til. På en tverreligiøs nettside, med alt det innebærer av mangfold, kan man ikke fra redaksjonelt […]

trackback

[…] Abortloven er kriminell […]