Jødehat – et iboende trekk ved islam?

|

En del synes å mene at antisemittisme er uløselig knyttet til islam og dens grunntekster. Slik er det ikke, mener Lars Gule.

Lars Gule. Foto: Marianne Sømme.

Av Lars Gule

Jødehatet er gammelt – som så mye hat er det. Det har antatt nye former og det har fått «ny» begrunnelser. Felles er imidlertid viljen til å diskriminere, trakassere og fysisk angripe jøder fordi de er jøder. Det innebærer også at det klanderverdige noen jøder gjør, for eksempel israelske politikere og soldater, blir alle jøder holdt ansvarlige for. Det er fullstendig uakseptabelt.

HL-senterets nye undersøkelse av antisemittiske holdninger i den norske befolkningen viser at de er utbredt. Dessverre er det også langt mer utbredt i den muslimske delen av befolkningen enn hos resten.[1] Hvorfor er det slik?

Alt for mange mener dette skyldes islam – at det antijødiske er «innebygget» i denne religionen på en måte som gjør antisemittismen nærmest uutryddelig blant muslimer. Men dette er ikke riktig. For antijødiske holdninger finnes også i kristendommen, i stor grad. Dette handler således om tolkninger og praksiser.[2] Dette er noe som varierer over tid – og noe av det som da er viktig er hvilke faktorer som påvirker tolkningene og praksisen.

Fra europeisk historie vet vi at fremmedfiendtlighet, behov for syndebukker og sosiale og økonomisk uro har vært medvirkende faktorer i oppblomstringen av antisemittisme. Så har kristendommen lett kunne utnyttes til å legitimere og forsterke disse holdningene. I tillegg kommer selvsagt utviklingen av bestemte ideologier som også inneholder antisemittisme – som de moderne biologiske raseteoriene og nazismen.[3]

På samme måte inneholder også islam antijødiske elementer som kan framheves i tolkninger etter «behov». Til tider har en del islamske teologer vektlagt disse elementene i religionen til å angripe jøder. Likevel har de antijødiske tolkningene og praksisene vært beskjedne i den muslimske verden når vi sammenligner med det kristne Europa, både i middelalderen og i nyere tid.

En særlig faktor i framveksten av den moderne muslimske antisemittismen er å finne i Palestina-konflikten. For i tillegg til den klassiske antisemittismen finnes det åpenbart en annen type jødehat, nemlig den som vokser ut av negative erfaringer og stereotype fiendebilder som følge av konflikt med jøder eller grupper som påberoper seg å representere (alle) jøder. Slik mange nordmenn hatet tyskere under og etter krigen, vil mange arabere uttrykke jødehat som følge av okkupasjon av eget land og de mange kriger som Israel – definert som jødisk stat – har vært involvert i med sine naboer. Dette illustreres også godt i disse dager av det arabiske og muslimske raseriet mot USAs anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad.

Dette hatet har ikke de samme irrasjonelle grunnene som mye av den religiøse, konspiratoriske, pseudobiologiske og rasistiske antisemittismen. Denne «konfliktantisemittismen» er en mer forståelig emosjonell reaksjon som blir antisemittisk fordi det resulterende hatet retter seg mot den jødiske part i konflikten, men også omfatter alle (andre) jøder. Denne formen for hat er derfor trolig «grunnere» enn den klassiske antisemittismen, dvs. at hatet lettere vil opphøre når konflikten springer ut fra tar slutt. Noen garanti finnes imidlertid ikke.

Kanskje noen vil si at denne påstanden er klassisk antisemittisme ved at den gir jødene selv skylden for jødehat, men i analyser av konflikter mellom grupper er det relevant å vurdere aksjon og reaksjon på begge sider i konflikten. Det vil være absurd å si at tyskerne ikke hadde noe å gjøre med framveksten av tyskerhatet under krigen. Derfor er det fullstendig usosiologisk og upsykologisk å benekte at den israelske framferden overfor palestinerne, støttet av USA, er årsak til en del av det palestinske og arabiske jødehatet.

Denne form for jødehat blir ikke mer legitim av årsaken, den israelske undertrykkelsen og amerikansk politikk, men det blir likevel klart at Israel må bidra til å redusere hatet ved å endre politikk. Dette er ikke å legge ansvaret på Israel, men å ha en realistisk vurdering av konsekvensene av en konkret politikk. Dermed blir det også mulig å peke på tiltak som kan redusere jødehatet.

Men verden er ikke enkel og distinksjonen mellom klassiske og konfliktbaserte former for antisemittisme er vanskelig å opprettholde i praksis fordi konfliktbasert jødehat – konfliktantisemittisme – forsterkes av klassisk antisemittisme. Derfor har også den klassiske europeiske antisemittismen funnet god grobunn i Midtøsten og blant muslimer, særlig etter opprettelsen av staten Israel. Dessverre florerer groteske antisemittiske utgivelser, karikaturer og ideer side om side med det langt mer forståelige raseriet over Israels konkrete politikk. En slik «kombinasjons-antisemittisme» er lett å se i Hamas’ og Hizballahs posisjoner. Likevel er det nødvendig å opprettholde distinksjonen mellom disse formene for antisemittisme – den klassiske og delvis rasebaserte, og konfliktantisemittismen – for å finne de mest hensiktsmessige midler i kampen mot alle former for jødehat.

Informasjon og holdningskampanjer er viktig for å bekjempe antisemittisme, i Norge og andre deler av verden. Men det er også nødvendig å bruke lovverk og rettsvesen. Som når hatefulle antisemittiske ytringer spres i offentligheten. Og selvsagt når noen truer eller fysisk angriper jøder og/eller jødiske institusjoner. Derfor har politi og påtalemyndighetene i Sverige en viktig oppgave når de skal oppklare og straffe de som har truet og angrepet jøder i Göteborg og Malmö de siste dagene (nå i desember 2017).

De tre anholdte etter brannbombe-angrepet i Göteborg oppgis å være en syrisk statsborger og to statsløse personer – hvilket kan indikere statsløse palestinere.[4] Det er derfor grunn til å tro at dette handler om konfliktantisemittisme. Det er likevel ingen unnskyldning eller formildende omstendighet for et angrep på sakesløse jøder i Sverige. Slike angrep må prinsipielt straffes strengt, uansett hvor frustrert de som står bak måtte være.

Noter:

[1] Omtale av HL-senterets rapport Holdninger til jøder og muslimer i Norge 2017 og lenker til rapporten finnes her: https://www.hlsenteret.no/forskning/jodisk-historie-og-antisemittisme/befolkningsundersokelse%3A-holdninger-til-joder-og-a/resultater-holdningsundersokelse.html

[2] Se Einhart Lorenz, «Antijudaisme», http://www.hlsenteret.no/kunnskapsbasen/folkemord/folkemord-under-nazismen/bakgrunn/ideologi/antijudaisme.

[3] Se «Antisemittisme – den mobile fordommen», http://www.hlsenteret.no/kunnskapsbasen/folkemord/folkemord-under-nazismen/bakgrunn/ideologi/antisemittisme-den-mobile-fordommen.html.

[4] Se https://www.expressen.se/gt/de-misstanks-ligga-bakom-attacken-mot-synagogan/.

Religioner.no-lenker:

Denne kronikken er en bearbeidet versjon av en statusoppdatering på Lars Gules facebookvegg. 

I «Aktuelle meninger» presenteres mangfoldet av meninger i tros- og livssyns Norge og Norden. Ytringene gjenspeiler enkeltpersoner eller organisasjoners meninger, og er derfor ikke konfesjonelt- eller politisk nøytrale

0 0 votes
Artikkelvurdering
antisemittismeIslamjødedomjødehat
Abonner
Send e-postmelding når
8 Kommentarer
Best likt
Nyeste Eldste
Inline Feedbacks
View all comments
Trude Sandberg Oiknine

Hvis Gule bidrar med å endre sin væremåte, argumentasjon og meninger, vil det redusere mitt Gule-hat og -forakt. Dette er ikke å legge ansvaret på Gule, men å ha en realistisk vurdering av konsekvensene av en konkret politikk. Dermed blir det også mulig å peke på tiltak som kan redusere Gule-hatet.

Gregers21

Hvor er det blitt av alle jødene i midtøsten (bortsett fra Israel) ? Hvem var det som driver Apartheid igjen ?

Leif Knutsen

Hvorfor ble dette publisert?

Leif Knutsen

Det Gule vil frem til, er at hatet mot det overveldende flertall jøder som er uenig med hans fanatiske israelhat, er forståelig. Dette er ikke egnet til utgivelse andre steder enn på hans personlige blogg.

Lars Gule

Leif Knutsen, en rekke undersøkelser og erfaringer forteller at det skjer en oppblomstring av antisemittisme når det skjer noe i Palestina-konflikten, dvs. når Israel begår overgrep mot palestinerne. Dette forteller både at antisemittismen – som vitterlig er der – ikke er noe konstant, men variabelt, og at dette er knyttet til en konkret konfliktsituasjon. Dette kommer man altså ikke bort fra.

Så er spørsmålet om dette er noe man kan og bør gjøre noe med. Er det noe bare den ene parten kan og skal gjøre noe med, eller er begge partene i konflikten nødt til å gjøre noe for å begrense antisemittismen?

Svaret vil nok variere med synspunkt på konflikten. For hvis man mener at Israel har (all) rett på sin side, er det jo ikke noe annet å gjøre enn å banke palestinerne til de skjønner hva som er sant og riktig. Og mener man palestinerne har (all) rett på på sin side, vil man til og med kunne ende opp med sympati for deres antisemittisme.

Det innebærer at man må ha en noe mer nøktern tilnærming – og basere seg på ALLE menneskers likeverd og respekten for alles menneskerettigheter.

Hvis vi så ser nærmere på noen sentrale trekk i denne konfliktens utvikling, se vi:

1) Jøder ble utsatt for forfølgelse i Europa og NOEN jøder, inspirert av europeisk nasjonalisme, svarte med at det derfor var nødvendig å etabler en jødisk stat – sionismen ble organisert.
2) Sionistene fant ut at de ville etablere denne staten i jødenes mytiske hjemland Palestina – mytisk fordi europeiske jøder ikke har noen spesielt sterke fysisk-biologiske forbindelse, men derimot religiøst baserte oppfatninger om lovet og hellig land osv.
3) Sionistene ignorerte at det fantes en innfødt befolkning i Palestina – og mente å ha større rett til territoriet enn de innfødte.
4) En slik holdning er klassisk kolonialistisk og rasistisk.
5) Den sionistiske staten kunne bare etableres ved å fordrive store deler av den innfødte befolkningen – og det gjorde man i 1948.
6) Dette var i strid med folkerett, menneskerettigheter og moral.
7) Palestinerne har ikke gitt opp kampen for selvstendighet og rettferdighet – dvs. retten til egen stat og flyktningenes rett til å vende hjem.
8) Israel motsetter seg dette – med alle midler, inkludert okkupasjon, undertrykkelse og tortur.
9) Dermed eskalerer konflikten – og den svake part utvikler hatefulle holdninger til fienden, mens overmakten legitimerer sine overgrep gjennom like ille dehumaniserende oppfatninger av palestinerne.
10) I tråd med sionistenes propaganda, nemlig at sionister taler på vegne av alle jøder og at Israel er alle jøders stat, men ikke palestinernes stat, lar alt for mange palestinere (og for mange av deres sympatisører) fiendebildet de har, omfatte alle jøder.
11) Dermed bekreftes også den sionistiske virkelighetsoppfatningen – at “alle” er mot alle jøder.

I denne situasjonen er det Israel som er overlegen, okkupant, undertrykker og torturist. Det er selvsagt derfor Israel som på endres og endre sin politikk – slik at palestinske rettigheter blir ivaretatt. Med utgangspunkt i erfaring kan vi si med stor grad av sikkerhet at den konfliktbaserte antisemittismen vil bli redusert. Problemet er at en slik politikk ikke er i overensstemmelse med sionistisk maksimalisme – representert ved dagens regjering. Derfor vil konflikten vedvare – med økende (konfliktbasert) antisemittisme som resultat, til stor “glede” for nettopp de sionistiske maksimalistene som vil få legitimert sin fortsatte undertrykkelse av alle motstand mot deres koloniprosjekt.

Lars Gule

Tor Einar Nilsen

Flott den med etter behov! I det ene muslimske landet etter det andre har religioner som har vært siden tidens morgen blitt jagd av muslimer så greier profeten Gule å si at de andre har feil…Nå er vel islam den yngste religionen av de tre store ørken eventyrene…Koranen er vel også kopi av bibelen og litt av den jødiske thoranen og innslag av fri fantasi av muhammed..Som ser på seg selv som en profet men blir ikke annerkjent som det av de kristne og jødene…Ja jøder å kristne har vært fiender men Hitler var ikke kristen han var sosialist å de liker jo ikke religioner men de skal forklare alle andre hviken som er best i disse tider virker det som…Gule reis til de du kaller pallestinia der kan du uklandrende kalle alle som sier deg imot for drittsekker som jo du pleier å kalle de du har en meningsmotstands feide med…

Fjordang

Hitler sosialist? Du får meg til å le! Les deg opp, slik at du veit kva du skriv til neste gong!

Tor Einar Nilsen

Tror du burde lese deg opp på litt av hvert….Nasjonalsosialist hva betyr det? Fortell meg hva som gjør Hitler til en høyre man? Han ville jo at folket skulle ha det godt han innførte sykelønn som en av de første ? Og endel andre ting som fordel for arbeidere.Ikke at mhgan har min sympati men litt fakta er jo lov…Så ta deg en gong til i historie boka de ikke den ifra skolen…