Litt for skapende om skapelsen

|

Gud kan godt ha skapt livet på jorden, men gjennom evolusjonen mener biologen Bjørn Grinde. 

Av Bjørn Grinde

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Man kan være kristen uten å tolke Bibelens skapelsesberetning bokstavelig – så lenge man er enige om Gud står bak. Professor Kjell J. Tveter har nylig kommet med en bok (Livet – Skapelse eller tilfeldighet?) hvor han forfekter at Gud er der og uttrykker seg i form av intelligent design.

Selv er jeg biolog og forsker med evolusjonsprosessen som hovedinteresse, men har dessverre en nokså dårlig utviklet personlig tro. Likevel har jeg troen på Gud, eller rettere sagt på religion, som en positiv faktor både for individ og samfunn. Dessuten er jeg enig i at livet på jorden har en helt fantastisk design, og at man må gjerne gi Gud æren for dette. Men uansett hvor intelligent Gud måtte være, er jeg overbevist om at Han har holdt seg til de spillereglene vitenskapen beskriver. Her har Tveters bok et problem.

Min vitenskapelige og ateistiske grunnholdning er faktisk forenlig med eksistensen av noe guddommelig.

Min vitenskapelige og ateistiske grunnholdning er faktisk forenlig med eksistensen av noe guddommelig. Heller ikke har jeg noe problem med å si at universet, og livet på jorden, er preget av ”intelligent design”. Det jeg ikke har sans for er at Tveter, i likhet med Intelligent Design-bevegelsen i USA, ser det som nødvendig å hevde at vitenskapen, og særlig evolusjonslæren, tar feil.

Tveter påpeker at de lovene universet opererer etter, samt de egenskapene vår planet besitter, er ekstremt finstemt i retning av hva som skal til for å muliggjøre liv. Jeg er enig, og føler som han at det er nesten for godt til å være tilfeldig. Dessuten, selv når disse betingelsene er gitt, er det rart at de har klart å føre fram til noe så merkelig som mennesker. Likevel blir det galt å hevde at biologien ikke er i stand til å lage en modell som gir en mulig forklaring på for hvordan livet, og vi, oppsto. Vi har en slik modell! Den åpner for at det står krefter bak som legger premissene, krefter som man gjerne må tilbe som guddommelige. Om man ønsker det, er det også fritt fram å antropomorfisere disse kreftene – gi de menneskelige egenskaper som intelligens og langt skjegg – men det forringer ikke den vitenskapelige triumf at vi faktisk kan forklare det meste.

 Religion og vitenskap kan gå sammen hånd i hånd.

Selvsagt kjenner vi ikke alle detaljene, men det betyr ikke at den modellen vi bygger opp er feil. Tveter synes å gå i den fellen at fordi våre kunnskaper er mangelfulle, så er det grunn til å mistro de kunnskapene vi har. Han hevder for eksempel at liv ikke kan oppstå ”spontant”, og at mutasjoner ikke er tilstrekkelig for å forklare utviklingen av nye arter. Jeg er uenig. Og jeg synes det er litt synd at slik uenighet oppstår, for det er fult mulig å redde Gud fra vitenskapens alter uten å forsøke å slå beina vekk under vitenskapen. Denne muligheten utdyper jeg i min bok Gud – En vitenskapelig oppdatering, en bok som også er utgitt i USA og fått positiv omtale fra religiøst hold der.

Religion og vitenskap kan gå sammen hånd i hånd. De gir begge positive bidrag til menneskeheten, så lenge de lager hvert sitt fotavtrykk og ikke tråkker på hverandre. Som Einstein en gang sa: “Vitenskap uten religion er lam, religion uten vitenskap er blind.”

Religioner.no lenker:

Lenker:

 

 

0 0 votes
Artikkelvurdering
Bjørn Grindeevolusjonsteorienintelligent designKjell J. Tveterkreasjonisme
Abonner
Send e-postmelding når
16 Kommentarer
Best likt
Nyeste Eldste
Inline Feedbacks
View all comments
Kjell J. Tveter

Jeg takker Bjørn Grinde for hans saklige kommentarer om den boken jeg har skrevet, beregnet for vanlige mennesker . Grinde mener jeg gjør feil ved å hevde at evolusjonslæren er feil.
Jeg fornekter ikke evolusjon eller utvikling. Det heter at i begynnelsen var jorden øde og tom, og det er den ikke i dag.Så det har skjedd en utvikling. Evolusjonslæren sier at det skyldes naturlige årsaker, vesentlig i form av mutasjoner og naturlig seleksjon – prosesser som er blinde, tilfeldige, uten å følge en plan, og som ikke har noen hensikt. Det er ren tilfeldighet at livet har blitt slik det er. Jeg mener på den annen side at livets utvikling er styrt. Hver eneste celle enhver organisme består av, har en enorm informasjonsmengde lokalisert i DNA som er cellens informasjonssentral.Denne informasjon styrer alle cellens – og alle livets- aktiviteter. Denne informasjon er gjenstand for meget aktiv forskning som i kortform gir oss oppysninger om et utrolig avansert og sofistikert informasjonssystem. Gener kan være overlappende, informasjon finnnes som koder ,anvender symbolsystemer, og kan også være kryptert. ENCODE prosjektet har nå funnet at 80 % av det humane genom er funksjonelt. Et enkelt gen kan kode for opp til 3000 proteiner. Skal vi beskrive dette informasjonssystemet, så er det i alle fall ett ord som ikke er dekkende, og det er ordet tilfeldighet. Genialt derimot er dekkende. DNAS språk er bygd opp på samme måte som dataspråk og som menneskets språk. DNAS informasjon kan være formidlende, organiserende, men først og fremst konstruerende, kreativ og preskriptiv.
Preskriptiv informasjon er forutseende, den kan planlegge, den ser en nytteverdi. Den ser hvordan hvert av de cirka 30 proteiner i ATP-synthase motoren (livets generator) må være bygd for at de skal passe sammen og at de kan danne en funksjonell enhet. Oppskriten for denne motor ligger i DNA, ellers ville motoren aldri kunne blitt bygget. Så kommer kardinalspørsmålet : Hvordan kunne de gener som er nødvendige for å lage denne maskinen ,bli generert ? Oppskriften for hvert gen den består av, må være der for at motoren kan bli dannet første gang.Da viser det seg at ett enkelt proteinmolekyl kan ikke oppstå spontant – den matematiske usannsynlighet er for stor til at det er mulig. Og denne maskinen alene består av cirka 30 proteiner. Så når jeg gir uttrykk for at evolusjonslæren ikke strekker til, mener jeg det utelukkende er vitenskaplige resonnementer som ligger til grunn – som dette eksempel skulle vise. Jeg er av den mening at det utelukkende er preskriptiv informasjon som kan designe en slik motor, og at evolusjonslærens mekanismer kommer til kort. De makter det simpelthen ikke. Preskriptiv informajon benytter intelligente vesener hele tiden.
Kan mutasjoner tilføre eller øke informasjon ? Der er det uenighet. Jeg legger vekt på dem som sier at mutasjoner vesentlig skader eksisterende informasjon. Som medisiner er jeg jo også opplært til å betrakte mutasjoner som utelukkende skadelige og sykdomsfremkallende. Så rent intuitivt er det vanskelig for meg å se på mutasjoner som drivkraften bak livets mirakel. Genetikeren Sanford sier han ikke vet om én mutasjon som har skapt nyttig informasjon. Durston og Chiu deler DNAS sekvens spesifisitet i 3 : Tilfeldig, ordnet og funksjonell. De sier at den funksjonelle form er unik for livet – den danner basis for funksjonell informasjon, og vil bare skades av mutasjoner. Hos bananfluer gir mutasjoner enten en død flue, en flue med misdannelser eller en normalt utsende flue. Man finner aldri nydannelse av en fordelaktiv struktur , og ingen forandringer som kan kalles spesiasjon.
Naturlig seleksjon velger ting bort, fjerner individer med lavest fitness. Og kan ikke skape noe nytt. Naturlig seleksjon virker kun på fenotypen og ikke på genotypen. Naturlig seleksjon kan derfor ikke programmere gener,heller ikke livløs materie, heller ikke noen naturlov, heller ikke mutasjoner, og heller ikke tilfeldige hendelser. Det krever en intelligens for å programmere gener.
Da har jeg prøvd å vise at jeg avviser evolusjonslæren utelukkende fordi jeg mener den ikke makter alt det den er tillagt å kunne utrette. Fossilmaterialets prblemer for evolusjonslæren har jeg ikke berørt.
Jeg legger merke til at Grinde ikke utelukker krefter bak livets opprinnelse. Jeg har prøvd å gjøre meg kjent med denne problemstilling : Spontan opprinnelse av liv – og forstår dem som sier at dette problemet blir bare større og større jo mer man trenger inn i det. Her dreier det seg om tro uansett hvilket livssyn vi har. Jeg har valgt å tro at livets opprinnelse krever en skaper. Selv det enkleste liv vi kjenner, er så avansert og komplekst at jeg -med en viss form for faglig bakgrunn – ikke makter å forstå hvordan den første celle kunne oppstå spontant.Den måtte ha en membran, et informasjonssystem, evne til replikasjon, et styrt nanomaskineri, tilgang på energi osv. osv. Kiralitetsproblemer knyttet til både sukkerarter og aminosyrer gjør ikke problemet mindre.

Jeg har også valgt å tro at universets opprinnelse krever en Skaper. Jeg har registrert “the fine-tuning”, det antropiske prinsipp,Roger Penrose´s beregninger for entropi i big-bang øyeblikket, påvisningen av at universet har en begynnelse, og mer.

Så mitt livssyn er basert på en tro på en Skaper av universet og en Skaper av livet, og jeg har valgt å tro at denne Skaper er en og den samme. Da føler jeg at jeg har det viktigste på plass. Resten blir detaljer, og de skal ikke ødelegge for meg eller være forstyrrende. Jeg har en enkel tro- som gir en trygghet som er umistelig. Den kan jeg ha som basis for dette liv og det som måtte komme senere.

Bjørn Grinde

Tveter skriver: «Jeg har en enkel tro som gir en trygghet …». Den vil han ikke miste.

Dette er i mine øyne en fornuftig holdning. En tro på Gud er verd mye. Det som er litt synd, og som gjør troen mer sårbar, er å utfordre vitenskapen uten tilstrekkelig bakgrunn til å forstå det fagfelt man utfordrer. Dette er i mitt syn uheldig for både religion og vitenskap: Vitenskapen blir lett mer negativ til religion, og troen står sterkere om den slipper angrep fra vitenskap.

Tveter kommer med utsagn om evolusjonsprosessen som ikke holder mål. Han hevder for eksempel at seleksjon virker på fenotype og ikke genotype, og at det ikke er mulig å finne mutasjoner som gir forbedringer. Selvsagt virker seleksjonen også på genotype, og et enkelt eksempel på det siste er forsøk med bakterier der man har over tid selekterer fram nye, fordelaktige egenskaper og i etterkant finner fram til de mutasjonene som står bak.

De lovmessigheter som er lagt inn i universets fysiske lover, og som ligger bak evolusjonsprosessen, er avbalansert på en måte som er forbløffende. Jeg liker tanken på at det står en skapende kraft bak den avbalanseringen. Men gitt at universet er som det er, så klarer dagens vitenskap å gi en relativt plausibel forklaring som starter med Big Bang og ender med mennesket. I boken «Gud – En vitenskapelig oppdatering» har jeg gjort nettopp det.

Kristian

Så klart kunne Gud skapt mennesker gjennom evolusjon. Det er ikke spørsmålet. Spørsmålet er jo om han gjorde det. Bibelen sier at før synd var det ingen død, men evolusjon har død LENGE før menneskene kom. Jesus sa at Adam var Guds første skapelse. Man kan tro hva man vil, men det er ikke det bibelen lærer bort.

Aage

Kristian.
Du er inne på noe som er helt riktig.
Det som gjør .. at inntrykket blir – galt .. er at du ikke
skiller – “De Nedre Riker”, fra “De Øvre Riker”.

“De Øvre Riker” – er grunnlaget for “De Nedre” – og
de er ikke skapt .. ut fra det samme grunnlaget.

Du har helt rett i .. at:
Før synd .. var det ingen død.

Dette er fremdeles sant .. i form av:
Er du syndefri .. kan du heller ikke dø.
(Jesus er et unntak fra denne loven.)

Han sier det selv .. til Pontius Pilatus .. med
ordene:
“Hvis dette ikke var tillatt deg ovenfra,
kunne du ikke krumme et hår på mitt hode”.

Aage

..har jeg ingen problemer med å se at Guds skapelse, baserer på
evolusjon.
-Det blir som å lage et program.
-Legge inn AI (Artificial Intelligence [Kunstig Intelligens]).
…og vente på – hvordan den kunstige intelligensen vil utvikle seg,
under forskjellige forhold…

Så langt jeg kan forstå- i dag – er det akkurat det han har gjort,
men bare med de “nedre regioner”.
—-
Det er sant (ut fra den kunnskapen jeg har i dag) – når Kabbala
påstår:
De nedre riker – er et bilde – på de øvre riker.

“De øvre riker” – er usynlige for oss.
Ikke en gang – som lysvesen – kan vi se .. de øverste riker.
Men – er vi “født på ny” – er grunnlaget lagt for å se .. hele
Guds Rike (hele guds Skapelse).
—————
Det vi kaller virkelighet .. er så langt fra (Den Egentlige)
virkeligheten .. at vi må omstille oss KRAFTIG – for å kunne
BEGYNNE og forstå .. skapelsen.
….
For de som ikke tror på en Gud:
Er det ikke litt rart .. at energi .. ikke kan bli borte?
(Fysikkens Første Lov.)

Er energi .. verdt så mye mer, enn:
-Intelligens?
-Forståelse?
-Oppfinnsomhet?
-Kjærlighet?
-Tanke?
…med andre ord .. mennesket?

I så fall: Hvem har bestemt at det skal være slik?
(Bare som et lite tankekors.)

Tankekors 2:
Hvorfor skal VI ha en mening med det vi gjør ..
men livet skal være meningsløst?

Det blir for mye ulogikk .. i slike bilder, til at de kan være riktig.
=====

Så – for å være hyggelig:
Kanskje ingen har funnet .. den riktige løsningen – slik at alle
slike motsetninger blir borte …???
Hvis dette er tilfellet .. så er Gud .. det beste alternativet vi
har.

*****
Å ja. Gud har skapt alt. Hvem har skapt Gud?
Uten svar på dette spørsmålet, skulle “GudeBildet” også bli
ulogisk.
– OG – HVIS dette spørsmålet, ikke hadde HATT et svar,
så hadde sistnevnte påstand .. vært riktig.

MEN .. spørsmålet HAR et svar, HVIS det blir stillt riktig.

Ved å belyse .. BEGYNNELSEN .. på svaret, vil vi se
hva som er feil .. ved å stille spørsmålet slik:

————–
Gud er ikke skapt!
Gud er født!
————–
*****

Spørsmålet har (som sagt) et svar, men det har aldri vært
ment .. å gi det svaret til noen.
Det har alltid vært ment – at man skal finne det selv.
……………
Dette er bare en unnskyldning .. for at man ikke vet svaret?
Neida, mine ukjente venner.

Forklaringen er:
-Får man svaret .. er det glemt innen en uke.
(Snakker av erfaring. Ingen jeg har fortalt det til, har
kunnet huske det – en uke.)
-Finner man det selv .. vil man aldri glemme det!

Som sagt.
Dette med å omstille tankegangen og holdningene sine,
er den eneste måten . man kan “finne frem”.
Alternativet er at man “hopper på konklusjoner”, hvor de
aller fleste er feile.
De få gangene man er i nærheten av en større sannhet,
forkaster man den vanligvis .. som urealistisk.

Vennlig hilsen Aage.

Aage

PS.
Bare for å minne om:
Bare begynnelsen på svaret – er gitt, ikke hele svaret.
Dette svaret er ganske omfattende.
…..
Dessuten ble overskriften borte (min feil).
Den forrige kommentaren skal begynne med:
“Som dataprogrammerer…”
DS.

Christer

Endelig noen som har samme tro som meg; da der med Gud har skapt livet gjennom evolusjon. Jeg er personlig kristen. Og jeg føler at jeg har lært noe av innlegget og kommentarene som er blitt skrevet overfor her, og dere har masse poenger.

Min definisjon på Gud er at Han er en kraft. En kraft kan vi ikke se, derfor er han usynlig. En kraft forsvinner aldri, derfor er Den evig (Gud). Kraft har energi….?

Hjernen vi alle har, skal brukes for å tenke vitenskap, og kunnskaper og erfaringer. Med av hele sitt hjerte skal man tro på Gud.

Hilsen en gutt 15 år.

trackback

[…] Litt for skapende om skapelsen. […]

Terje S

Evolusjon er hverken styrt eller tilfeldig, med styrt mener jeg bevisst (mindre det er kunstig seleksjon). Og Gud er like viktig for evolusjon som katter er for stjerner, mao totalt uviktig.

Mutasjoner er tilfeldige, dna styrer kroppens indre anliggende, naturlig seleksjon styrer kroppenes forandring over generasjoner, tid skaper arter. Det er livet i et nøtteskall, så kan de religiøse ha “svaret” på hvordan livet oppsto, fram til vi oppdager det også.

trackback

[…] Litt for skapende om skapelsen. […]

trackback

[…] Litt for skapende om skapelsen. […]

trackback

[…] Litt for skapende om skapelsen. […]

trackback

[…] Litt for skapende om skapelsen. […]

trackback

[…] Litt for skapende om skapelsen. […]

trackback

[…] Litt for skapende om skapelsen […]

disqus51

Hva vil det si “å være en kristen” ? Det betyr ikke nødvendigvis og være religiøs, men en enkel tro på det Jesus forkynte og stod for! Der passer liksom ikke vitenskap inn. Religiøs har mer med ritualer, liturgier, og menneskelagde regler. Det er mye som kan bli religiøst for noen mennesker, fotball f.eks.
Men det behøver ikke å være noen motsetninger mellom vitenskap og Guds tro. Det er jo mange vitenskaps folk som tror på Jesus, og omvendt, og dermed også Gud som skaper. Nærmest alle de store tidligere vitenskaps folkene trodde på en Gud dom skaper, og en stor del av dagens. Se ilustra media på youtub. Men å tro på at all den superintelligensen som omgir oss i skaperverket er er blitt til ved tilfeldigheter forstår jeg ikke at går an å tro på.